Opće odredbe - Elpi Tours - Malinska, Krk

Opće odredbe

Opće odredbe

1. Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti i upute o putovanju sastavni su dio Ugovora odnosno vaučera za usluge sklopljene između internet servisa „ EL-PI TOURS” (u daljnjem tekstu: agencija) koji se nalazi u vlasništvu EL-PI SHOP d.o.o. T.A. EL-PI TOURS, Oštrobradići 18, 51511 Malinska, Hrvatska i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu: klijent/gost).

Svi podaci i uvjeti u programu i ovim Općim uvjetima obvezuju agenciju i klijenta ukoliko u Ugovoru odnosno vaučeru nije definirano drugačije.

2. Sadržaj ponude

Agencija se obvezuje osigurati klijentu smještaj u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (više sile bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji; izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti kao što su: elementarne nepogode (potresi, poplave, požari, suše); ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države (mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

Agencija jamči za istinitost slikovnih zapisa i podataka vezanih uz karakteristike smještajnih jedinica iz svoje ponude, a koja je dostupna na internet stranicama – www.elpi-tours.com

3. Upiti i rezervacije

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem.

Prilikom izvršene rezervacije klijent potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za klijenta tako i za agenciju.

Prilikom rezervacije klijent je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa platiti u cijelosti najkasnije mjesec dana prije termina boravka ili na licu mjesta pri dolasku. Za rezervacije u „last minute“ aranžmanu potrebno je uplatiti iznos u potpunosti na dan izvršenja rezervacije kako bi se ista smatrala valjanom.

Napomena za plaćanje kreditnom karticom – kreditna kartica će biti terećena u iznosu navedenom u eurima. Sve bankovne troškove, kao i sve ostale dodatne troškove vezane uz postupak plaćanja, snosi Gost.

4. Cijene usluge

Cijene objavljene na stranicama Agencije variraju od objekta do objekta, te su istaknute uz svaku smještajnu jedinicu. Navedene cijene u sebi uključuju: dnevni najam smještajnih jedinica, režije u uobičajenom omjeru potrošnje (struja, voda, plin) te tjedno mijenjanje posteljine i ručnika.

Sve navedene cijene se odnose na boravak duži od tri noćenja. Ukoliko se radi o boravku kraćem od četiri noćenja navedene cijene se uvećavaju za 30%-50%.

Cijene smještajnih jedinica su objavljene u eurima.

Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga. U slučaju promjene cijena određene smještajne jedinice nakon izvršene prijave, a prije uplaćene akontacije Agencija se obvezuje, odmah po svom saznanju, obavijestiti klijenta o tome, te uz njegov pristanak, poslati mu novi obračun.

U slučaju promjene cijena nakon uplaćene akontacije, agencija jamči klijentu da će preostali dio biti uplaćen po obračunu na osnovu kojeg je klijent i odlučio rezervirati određenu smještajnu jedinicu.

Cijene navedene u našim ponudama i programima bazirane su na osnovi ugovora s iznajmljivačima i našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.

Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (vaučeru), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta.

5. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.

Na dan dolaska u smještajnu jedinicu gosti dolaze poslije 16.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju prije 10.00 sati. Dolazak iza 19,00 h nužno je najaviti unaprijed. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je samo u pojedinačnim slučajevima i uz obaveznu doplatu i prethodnu najavu. Pružatelj usluga u roku 4 sata dovodi smještajnu jedinicu u stanje prikladno za doček novih gostiju. Smještaj mogu koristiti samo gosti koji su se prijavili ukoliko na vrijeme nije najavljena promjena.

Predaja ključa zakupljenih smještajnih jedinica je u samom objektu od strane pružatelja usluga, osim ako na Ugovoru odnosno vaučeru nije drugačije navedeno.

Agencija ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata na web stranicama, a koja je dobivena od strane treće osobe. Agencija ne odgovara u slučaju netočnih podataka od strane poslovnih partnera – vlasnika smještajnih kapaciteta.

6. Obaveze Agencije

Agencija je dužna voditi brigu o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te brigu o pravima i interesima klijenta, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima.

7. Obaveze gosta

Gost je dužan:

• posjedovati valjane putne isprave.

• poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište .

• pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri,

• prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati vaučer sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene. (Vaučer dobiven e-mailom)

• putnik je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza

• Na dan dolaska u smještajnu jedinicu gosti dolaze poslije 16.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju do 10.00 sati.

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, putnik sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije klijent se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

8. Pravo Klijenta na promjene i otkazivanje rezervacije

Ukoliko klijent želi otkazati rezervirani smještaj, mora to učiniti pismenim putem (e-mail, fax ili pošta).

Datum kada agencija zaprimi pismenu obavijest o otkazu predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na slijedeći način:

a) Ukoliko klijent mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, agencija mu nudi mogućnost da nađe novog klijenta/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće (ovo ovisi i o krajnjem pružatelju usluge). Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

b) Ukoliko klijent u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom.

9. Prtljaga i osobne stvari

Partner agencije ne odgovara, za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

10. EL-PI TOURS (agencija) – Pravo na promjene i otkaz

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je klijent potvrdio rezervaciju.

U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest klijenta najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Klijent u slučaju otkaza rezervacije nema pravo tražiti naknadu štete od agencije, agencija je obvezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun agencije.

11. Rješavanje prigovora

Svaki gost/klijent – nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su zakupljene usluge nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži usmeni i pismeni prigovor. Svaki gost – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno.

Postupak u svezi s prigovorom:

• ukoliko gost/klijent na samom odredištu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, obvezan je odmah po dolasku, a najkasnije u roku 24 sata od dolaska u smještajnu jedinicu o razlozima svog nezadovoljstva izvijestiti partner agenciju, odnosno ovlaštenog predstavnika agencije. Gost je obvezan surađivati kako sa predstavnikom agencije tako i sa pružateljem usluga u dobroj namjeri kako bi se otklonili uzroci prigovora. Partner agencija ne smije gostu kao zamjenske usluge ponuditi manje vrijednosti od zakupljenih.

• ako gost na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

• ukoliko gost na samom mjestu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da partner agenciji ne pruži šansu da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu eventualno pronađe zamjenski smještaj, takav gost ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete, bez obzira na činjenicu da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne.

• U slučaju prigovora i zahtjevom za pomoć, odnosno arbitražom od strane partner agencije, agencija ima rok od 8 sati po primitku pritužbe da razriješi spornu situaciju, pod uvjetom da su uvjeti nezadovoljstva opravdani. Rješenjem situacije će se smatrati otklanjanje uzroka koji su do nje doveli. Ukoliko se ti opravdani uzroci nezadovoljstva ne mogu otkloniti, partner agencija se obvezuje pronaći zamjenski smještaj gostima.

• ukoliko gost i predstavnik partner agencije ne bi bili u mogućnosti pronaći zajedničko rješenje sastavljaju pismenu potvrdu o tome u dva primjerka, a koju u znak prihvata obojica potpisuju. Klijent zadržava jedan primjerak ove potvrde.

• najkasnije 7 dana po povratku s puta (nedjelje se ne računaju) klijent upućuje pismeni prigovor, a u prigovoru prilaže i pismenu potvrdu, koju su zajednički potpisali ovlašteni predstavnik partner agencije i gost. Agencija će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenome roku od 8 dana.

• parter agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku 14 dana po primitku prigovora. Agencija će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu nematerijalne štete.

12. Zaštita osobnih podataka

Izjava o privatnosti služi prvenstveno zaštiti privatnosti naših korisnika.

U slučaju da se odlučite za korištenje neke od naših usluga, potrebno je ostaviti tražene osobne podatke kako bi mogli obaviti rezervaciju i zakup tražene usluge, no Vaši osobni podaci ostaju maksimalno zaštićeni i biti će isključivo korišteni za proces realizacije tražene usluge.

Naglašavamo da prikupljamo samo one podatke koji su nam potrebni za regularno obavljanje procedure vezane uz zakup odabrane usluge, te da pri tom procesu koristimo isključivo one informacije koje smo dobili od Vas.

Agencija može otkrivati osobne informacije samo u slučaju da je to propisano zakonom ili sudskom odlukom, te ako postoji potreba za zaštitom osobne sigurnosti korisnika ili javnosti.

13. Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Agencija se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Agencije i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite

14. Napomena

Klijent potvrdom rezervacije i uplatom akontacije potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima.

15. Nadležnost suda

Klijent i agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Krku, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Privitci